CSP-S1提高级初赛试卷[2022]

第1题

在 Linux 系统终端中,用于切换工作目录的命令为( )。

共 2 分 

第2题

你同时用 time 命令和秒表为某个程序在单核 CPU 的运行计时。假如 time 命令的输出如下: 

real     0m30.721s 

user    0m24.579s 

sys      0m6.123s 

以下最接近秒表计时的时长为( )。

共 2 分 

第3题

若元素 a、b、c、d、e、f 依次进栈,允许进栈、退栈操作交替进行,但不允许连续三次退栈操作,则不可能得到的出栈序列是( )。

共 2 分 

第4题

考虑对 n 个数进行排序,以下最坏时间复杂度低于 O(n2)的排序方法是( )。

共 2 分 

第5题

假设在基数排序过程中,受宇宙射线的影响,某项数据异变为一个完全不同的值。请问排序算法结束后,可能出现的最坏情况是( )。

共 2 分 

第6题

计算机系统用小端(Little Endian)和大端(Big Endian)来描述多字节数据的存储地址顺序模式,其中小端表示将低位字节数据存储在低地址的模式、大端表示将高位字节数据存储在低地址的模式。在小端模式的系统和大端模式的系统分别编译和运行以下 C++代码段表示的程序,将分别输出什么结果?( )

unsigned x = 0xDEADBEEF;
unsigned char *p = (unsigned char *)&x;
printf("%X", *p);
共 2 分 

第7题

一个深度为 5(根结点深度为 1)的完全 3 叉树,按前序遍历的顺序给结点从 1 开始编号,则第 100 号结点的父结点是第( )号。

共 2 分 

第8题

强连通图的性质不包括( )。

共 2 分 

第9题

每个顶点度数均为 2 的无向图称为“2 正规图”。由编号为从 1 到 n 的顶点构成的所有 2 正规图,其中包含欧拉回路的不同 2 正规图的数量为( )。

共 2 分 

第10题

共有 8 人选修了程序设计课程,期末大作业要求由 2 人组成的团队完成。假设不区分每个团队内 2 人的角色和作用,请问共有( )种可能的组队方案。

共 2 分 

第11题

小明希望选到形如“省 A·ℒℒ??????”的车牌号。车牌号在“·”之前的内容固定不变;后面的 5 位号码中,前 2 位必须是大写英文字母,后 3 位必须是阿拉伯数字(ℒ代表 A 至 Z,?表示 0 至 9,两个ℒ和三个?之间可能相同也可能不同)。请问总共有( )个可供选择的车牌号。

共 2 分 

第12题

给定地址区间为 0~9 的哈希表,哈希函数为 h(x) = x % 10,采用线性探查的冲突解决策略(对于出现冲突情况,会往后探查第一个空的地址存储;若地址 9 冲突了则从地址 0 重新开始探查)。哈希表初始为空表,依次存储(71, 23, 73, 99, 44, 79, 89)后,请问 89 存储在哈希表哪个地址中。( )

共 2 分 

第13题

对于给定的 n,分析以下代码段对应的时间复杂度,其中最为准确的时间复杂度为( )。

int i, j, k = 0;
for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j*=2) {
        k = k + n / 2;
    }
}
共 2 分 

第14题

以比较为基本运算,在 n 个数的数组中找最大的数,在最坏情况下至少要做( )次运算。

共 2 分 

第15题

ack 函数在输入参数“(2,2)”时的返回值为( )。

unsigned ack(unsigned m, unsigned n) {
    if (m == 0) return n + 1;
    if (n == 0) return ack(m - 1, 1);
    return ack(m - 1, ack(m, n - 1));
}
共 2 分 

第16题

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;
int f(const string &s, const string &t)
{
    int n = s.length(), m = t.length();
    vectorshift(128, m + 1);
    int i, j;
    for (j = 0; j < m; j++)
        shift[t[j]] = m - j;
    for (i = 0; i <= n - m; i += shift[s[i + m]]) {
        j = 0;
        while (j < m && s[i + j] == t[j]) j++;
        if (j == m) return i;
    }
    return -1;
}
int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << f(a, b) << endl;
    return 0;
}

假设输入字符串由 ASCII 可见字符组成,当输入为“abcde fg”时,输出为-1。( )

共 1 分 

第17题

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;
int f(const string &s, const string &t)
{
    int n = s.length(), m = t.length();
    vectorshift(128, m + 1);
    int i, j;
    for (j = 0; j < m; j++)
        shift[t[j]] = m - j;
    for (i = 0; i <= n - m; i += shift[s[i + m]]) {
        j = 0;
        while (j < m && s[i + j] == t[j]) j++;
        if (j == m) return i;
    }
    return -1;
}
int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << f(a, b) << endl;
    return 0;
}

假设输入字符串由 ASCII 可见字符组成,当输入为“abbababbbab abab”时,输出为 4。( )

共 1.5 分 

第18题

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;
int f(const string &s, const string &t)
{
    int n = s.length(), m = t.length();
    vectorshift(128, m + 1);
    int i, j;
    for (j = 0; j < m; j++)
        shift[t[j]] = m - j;
    for (i = 0; i <= n - m; i += shift[s[i + m]]) {
        j = 0;
        while (j < m && s[i + j] == t[j]) j++;
        if (j == m) return i;
    }
    return -1;
}
int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << f(a, b) << endl;
    return 0;
}

假设输入字符串由 ASCII 可见字符组成,当输入为“GoodLuckCsp2022 22”时,第 20 行的“j++”语句执行次数为 2。( )

共 1.5 分 

第19题

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;
int f(const string &s, const string &t)
{
    int n = s.length(), m = t.length();
    vectorshift(128, m + 1);
    int i, j;
    for (j = 0; j < m; j++)
        shift[t[j]] = m - j;
    for (i = 0; i <= n - m; i += shift[s[i + m]]) {
        j = 0;
        while (j < m && s[i + j] == t[j]) j++;
        if (j == m) return i;
    }
    return -1;
}
int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << f(a, b) << endl;
    return 0;
}

假设输入字符串由 ASCII 可见字符组成,该算法最坏情况下的时间复杂度为( )。

共 3 分 

第20题

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;
int f(const string &s, const string &t)
{
    int n = s.length(), m = t.length();
    vectorshift(128, m + 1);
    int i, j;
    for (j = 0; j < m; j++)
        shift[t[j]] = m - j;
    for (i = 0; i <= n - m; i += shift[s[i + m]]) {
        j = 0;
        while (j < m && s[i + j] == t[j]) j++;
        if (j == m) return i;
    }
    return -1;
}
int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << f(a, b) << endl;
    return 0;
}

假设输入字符串由 ASCII 可见字符组成,f(a, b)与下列( )语句的功能最类似。

共 3 分 

第21题

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;
int f(const string &s, const string &t)
{
    int n = s.length(), m = t.length();
    vectorshift(128, m + 1);
    int i, j;
    for (j = 0; j < m; j++)
        shift[t[j]] = m - j;
    for (i = 0; i <= n - m; i += shift[s[i + m]]) {
        j = 0;
        while (j < m && s[i + j] == t[j]) j++;
        if (j == m) return i;
    }
    return -1;
}
int main()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << f(a, b) << endl;
    return 0;
}

假设输入字符串由 ASCII 可见字符组成,当输入为“baaabaaabaaabaaaa aaaa”,第 20 行的“j++”语句执行次数为 ( )。

共 3 分 

第22题

#include<iostream>
using namespace std;
const int MAXN = 105;
int n, m, k, val[MAXN];
int temp[MAXN], cnt[MAXN];
void init()
{
    cin >> n >> k;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> val[i];
    int maximum = val[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (val[i] > maximum) maximum = val[i];
    m = 1;
    while (maximum >= k) {
        maximum /= k;
        m++;
    }
}
void solve()
{
    int base = 1;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < k; j++) cnt[j] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) cnt[val[j] / base % k]++;
        for (int j = 1; j < k; j++) cnt[j] += cnt[j - 1];
        for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
            temp[cnt[val[j] / base % k] - 1] = val[j];
            cnt[val[j] / base % k]--;
        }
        for (int j = 0; j < n; j++) val[j] = temp[j];
        base *= k;
    }
}
int main()
{
    init();
    solve();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << val[i] << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}

假设输入的 n 为不大于 100 的正整数,k 为不小于 2 且不大于 100 的正整数,val[i]在 int 表示范围内,这是一个不稳定的排序算法。( )

共 1.5 分 

第23题

#include<iostream>
using namespace std;
const int MAXN = 105;
int n, m, k, val[MAXN];
int temp[MAXN], cnt[MAXN];
void init()
{
    cin >> n >> k;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> val[i];
    int maximum = val[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (val[i] > maximum) maximum = val[i];
    m = 1;
    while (maximum >= k) {
        maximum /= k;
        m++;
    }
}
void solve()
{
    int base = 1;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < k; j++) cnt[j] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) cnt[val[j] / base % k]++;
        for (int j = 1; j < k; j++) cnt[j] += cnt[j - 1];
        for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
            temp[cnt[val[j] / base % k] - 1] = val[j];
            cnt[val[j] / base % k]--;
        }
        for (int j = 0; j < n; j++) val[j] = temp[j];
        base *= k;
    }
}
int main()
{
    init();
    solve();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << val[i] << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}

假设输入的 n 为不大于 100 的正整数,k 为不小于 2 且不大于 100 的正整数,val[i]在 int 表示范围内,该算法的空间复杂度仅与 n 有关。( )

共 1.5 分 

第24题

#include<iostream>
using namespace std;
const int MAXN = 105;
int n, m, k, val[MAXN];
int temp[MAXN], cnt[MAXN];
void init()
{
    cin >> n >> k;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> val[i];
    int maximum = val[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (val[i] > maximum) maximum = val[i];
    m = 1;
    while (maximum >= k) {
        maximum /= k;
        m++;
    }
}
void solve()
{
    int base = 1;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < k; j++) cnt[j] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) cnt[val[j] / base % k]++;
        for (int j = 1; j < k; j++) cnt[j] += cnt[j - 1];
        for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
            temp[cnt[val[j] / base % k] - 1] = val[j];
            cnt[val[j] / base % k]--;
        }
        for (int j = 0; j < n; j++) val[j] = temp[j];
        base *= k;
    }
}
int main()
{
    init();
    solve();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << val[i] << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}

假设输入的 n 为不大于 100 的正整数,k 为不小于 2 且不大于 100 的正整数,val[i]在 int 表示范围内,该算法的时间复杂度为 ?(?(? + ?))。( )

共 1.5 分 

第25题

#include<iostream>
using namespace std;
const int MAXN = 105;
int n, m, k, val[MAXN];
int temp[MAXN], cnt[MAXN];
void init()
{
    cin >> n >> k;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> val[i];
    int maximum = val[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (val[i] > maximum) maximum = val[i];
    m = 1;
    while (maximum >= k) {
        maximum /= k;
        m++;
    }
}
void solve()
{
    int base = 1;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < k; j++) cnt[j] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) cnt[val[j] / base % k]++;
        for (int j = 1; j < k; j++) cnt[j] += cnt[j - 1];
        for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
            temp[cnt[val[j] / base % k] - 1] = val[j];
            cnt[val[j] / base % k]--;
        }
        for (int j = 0; j < n; j++) val[j] = temp[j];
        base *= k;
    }
}
int main()
{
    init();
    solve();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << val[i] << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}

假设输入的 n 为不大于 100 的正整数,k 为不小于 2 且不大于 100 的正整数,val[i]在 int 表示范围内,当输入为“5 3 98 26 91 37 46”时,程序第一次执行到第 36 行,val[]数组的 内容依次为( )。

共 3 分 

第26题

#include<iostream>
using namespace std;
const int MAXN = 105;
int n, m, k, val[MAXN];
int temp[MAXN], cnt[MAXN];
void init()
{
    cin >> n >> k;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> val[i];
    int maximum = val[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (val[i] > maximum) maximum = val[i];
    m = 1;
    while (maximum >= k) {
        maximum /= k;
        m++;
    }
}
void solve()
{
    int base = 1;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < k; j++) cnt[j] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) cnt[val[j] / base % k]++;
        for (int j = 1; j < k; j++) cnt[j] += cnt[j - 1];
        for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
            temp[cnt[val[j] / base % k] - 1] = val[j];
            cnt[val[j] / base % k]--;
        }
        for (int j = 0; j < n; j++) val[j] = temp[j];
        base *= k;
    }
}
int main()
{
    init();
    solve();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << val[i] << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}

假设输入的 n 为不大于 100 的正整数,k 为不小于 2 且不大于 100 的正整数,val[i]在 int 表示范围内,若 val[i]的最大值为 100,k 取( )时算法运算次数最少。

共 3 分 

第27题

#include<iostream>
using namespace std;
const int MAXN = 105;
int n, m, k, val[MAXN];
int temp[MAXN], cnt[MAXN];
void init()
{
    cin >> n >> k;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> val[i];
    int maximum = val[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (val[i] > maximum) maximum = val[i];
    m = 1;
    while (maximum >= k) {
        maximum /= k;
        m++;
    }
}
void solve()
{
    int base = 1;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < k; j++) cnt[j] = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) cnt[val[j] / base % k]++;
        for (int j = 1; j < k; j++) cnt[j] += cnt[j - 1];
        for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
            temp[cnt[val[j] / base % k] - 1] = val[j];
            cnt[val[j] / base % k]--;
        }
        for (int j = 0; j < n; j++) val[j] = temp[j];
        base *= k;
    }
}
int main()
{
    init();
    solve();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << val[i] << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}

假设输入的 n 为不大于 100 的正整数,k 为不小于 2 且不大于 100 的正整数,val[i]在 int 表示范围内,当输入的 k 比 val[i]的最大值还大时,该算法退化为( )算法。

共 3 分 

第28题

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXL = 1000;
int n, k, ans[MAXL];
int main(void)
{
    cin >> n >> k;
    if (!n) cout << 0 << endl;
    else
    {
        int m = 0;
        while (n)
        {
            ans[m++] = (n % (-k) + k) % k;
            n = (ans[m - 1] - n) / k;
        }
        for (int i = m - 1; i >= 0; i--) 
            cout << char(ans[i] >= 10 ?
                ans[i] + 'A' - 10 :
                ans[i] + '0');
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

假设输入的 n 在 int 范围内,k 为不小于 2 且不大于 36 的正整数,该算法的时间复杂度为 ?(log? ?)。( )

共 1.5 分 

第29题

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXL = 1000;
int n, k, ans[MAXL];
int main(void)
{
    cin >> n >> k;
    if (!n) cout << 0 << endl;
    else
    {
        int m = 0;
        while (n)
        {
            ans[m++] = (n % (-k) + k) % k;
            n = (ans[m - 1] - n) / k;
        }
        for (int i = m - 1; i >= 0; i--) 
            cout << char(ans[i] >= 10 ?
                ans[i] + 'A' - 10 :
                ans[i] + '0');
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

假设输入的 n 在 int 范围内,k 为不小于 2 且不大于 36 的正整数,删除第 23 行的强制类型转换,程序的行为不变。( )

共 1.5 分 

第30题

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXL = 1000;
int n, k, ans[MAXL];
int main(void)
{
    cin >> n >> k;
    if (!n) cout << 0 << endl;
    else
    {
        int m = 0;
        while (n)
        {
            ans[m++] = (n % (-k) + k) % k;
            n = (ans[m - 1] - n) / k;
        }
        for (int i = m - 1; i >= 0; i--) 
            cout << char(ans[i] >= 10 ?
                ans[i] + 'A' - 10 :
                ans[i] + '0');
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

假设输入的 n 在 int 范围内,k 为不小于 2 且不大于 36 的正整数,除非输入的 n 为 0,否则程序输出的字符数为 O(⌊log?|?|⌋ + 1)。( )

共 1.5 分 

第31题

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXL = 1000;
int n, k, ans[MAXL];
int main(void)
{
    cin >> n >> k;
    if (!n) cout << 0 << endl;
    else
    {
        int m = 0;
        while (n)
        {
            ans[m++] = (n % (-k) + k) % k;
            n = (ans[m - 1] - n) / k;
        }
        for (int i = m - 1; i >= 0; i--) 
            cout << char(ans[i] >= 10 ?
                ans[i] + 'A' - 10 :
                ans[i] + '0');
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

假设输入的 n 在 int 范围内,k 为不小于 2 且不大于 36 的正整数,当输入为“100 7”时,输出为( )。

共 3 分 

第32题

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXL = 1000;
int n, k, ans[MAXL];
int main(void)
{
    cin >> n >> k;
    if (!n) cout << 0 << endl;
    else
    {
        int m = 0;
        while (n)
        {
            ans[m++] = (n % (-k) + k) % k;
            n = (ans[m - 1] - n) / k;
        }
        for (int i = m - 1; i >= 0; i--) 
            cout << char(ans[i] >= 10 ?
                ans[i] + 'A' - 10 :
                ans[i] + '0');
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

假设输入的 n 在 int 范围内,k 为不小于 2 且不大于 36 的正整数,当输入为“-255 8”时,输出为“( )”。

共 3 分 

第33题

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXL = 1000;
int n, k, ans[MAXL];
int main(void)
{
    cin >> n >> k;
    if (!n) cout << 0 << endl;
    else
    {
        int m = 0;
        while (n)
        {
            ans[m++] = (n % (-k) + k) % k;
            n = (ans[m - 1] - n) / k;
        }
        for (int i = m - 1; i >= 0; i--) 
            cout << char(ans[i] >= 10 ?
                ans[i] + 'A' - 10 :
                ans[i] + '0');
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

假设输入的 n 在 int 范围内,k 为不小于 2 且不大于 36 的正整数,当输入为“1000000 19”时,输出为“( )”。

共 3 分 

第34题

(归并第 k 小)已知两个长度均为 n 的有序数组 a1 和 a2(均为递增序,但不保证严格单调递增),并且给定正整数 k(1≤k≤2n),求数组 a1 和 a2 归并排序后的数组里第 k 小的数值。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int solve(int *a1, int *a2, int n, int k) {
    int left1 = 0, right1 = n - 1;
    int left2 = 0, right2 = n - 1;
    while (left1 <= right1 && left2 <= right2) {
        int m1 = (left1 + right1) >> 1;
        int m2 = (left2 + right2) >> 1;
        int cnt = ①;
        if (②) {
            if (cnt < k) left1 = m1 + 1;
            else right2 = m2 - 1;
        } else {
            if (cnt < k) left2 = m2 + 1;
            else right1 = m1 - 1;
        }
    }
    if (③) {
        if (left1 == 0) {
            return a2[k - 1];
        } else {
            int x = a1[left1 - 1], ④;
            return std::max(x, y);
        }
    } else {
        if (left2 == 0) {
            return a1[k - 1];
        } else {
            int x = a2[left2 - 1], ⑤;
            return std::max(x, y);
        }
    }
}

①处应填( )。

共 3 分 

第35题

(归并第 k 小)已知两个长度均为 n 的有序数组 a1 和 a2(均为递增序,但不保证严格单调递增),并且给定正整数 k(1≤k≤2n),求数组 a1 和 a2 归并排序后的数组里第 k 小的数值。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int solve(int *a1, int *a2, int n, int k) {
    int left1 = 0, right1 = n - 1;
    int left2 = 0, right2 = n - 1;
    while (left1 <= right1 && left2 <= right2) {
        int m1 = (left1 + right1) >> 1;
        int m2 = (left2 + right2) >> 1;
        int cnt = ①;
        if (②) {
            if (cnt < k) left1 = m1 + 1;
            else right2 = m2 - 1;
        } else {
            if (cnt < k) left2 = m2 + 1;
            else right1 = m1 - 1;
        }
    }
    if (③) {
        if (left1 == 0) {
            return a2[k - 1];
        } else {
            int x = a1[left1 - 1], ④;
            return std::max(x, y);
        }
    } else {
        if (left2 == 0) {
            return a1[k - 1];
        } else {
            int x = a2[left2 - 1], ⑤;
            return std::max(x, y);
        }
    }
}

②处应填( )。

共 3 分 

第36题

(归并第 k 小)已知两个长度均为 n 的有序数组 a1 和 a2(均为递增序,但不保证严格单调递增),并且给定正整数 k(1≤k≤2n),求数组 a1 和 a2 归并排序后的数组里第 k 小的数值。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int solve(int *a1, int *a2, int n, int k) {
    int left1 = 0, right1 = n - 1;
    int left2 = 0, right2 = n - 1;
    while (left1 <= right1 && left2 <= right2) {
        int m1 = (left1 + right1) >> 1;
        int m2 = (left2 + right2) >> 1;
        int cnt = ①;
        if (②) {
            if (cnt < k) left1 = m1 + 1;
            else right2 = m2 - 1;
        } else {
            if (cnt < k) left2 = m2 + 1;
            else right1 = m1 - 1;
        }
    }
    if (③) {
        if (left1 == 0) {
            return a2[k - 1];
        } else {
            int x = a1[left1 - 1], ④;
            return std::max(x, y);
        }
    } else {
        if (left2 == 0) {
            return a1[k - 1];
        } else {
            int x = a2[left2 - 1], ⑤;
            return std::max(x, y);
        }
    }
}

③处应填( )。

共 3 分 

第37题

(归并第 k 小)已知两个长度均为 n 的有序数组 a1 和 a2(均为递增序,但不保证严格单调递增),并且给定正整数 k(1≤k≤2n),求数组 a1 和 a2 归并排序后的数组里第 k 小的数值。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int solve(int *a1, int *a2, int n, int k) {
    int left1 = 0, right1 = n - 1;
    int left2 = 0, right2 = n - 1;
    while (left1 <= right1 && left2 <= right2) {
        int m1 = (left1 + right1) >> 1;
        int m2 = (left2 + right2) >> 1;
        int cnt = ①;
        if (②) {
            if (cnt < k) left1 = m1 + 1;
            else right2 = m2 - 1;
        } else {
            if (cnt < k) left2 = m2 + 1;
            else right1 = m1 - 1;
        }
    }
    if (③) {
        if (left1 == 0) {
            return a2[k - 1];
        } else {
            int x = a1[left1 - 1], ④;
            return std::max(x, y);
        }
    } else {
        if (left2 == 0) {
            return a1[k - 1];
        } else {
            int x = a2[left2 - 1], ⑤;
            return std::max(x, y);
        }
    }
}

④处应填( )。

共 3 分 

第38题

(归并第 k 小)已知两个长度均为 n 的有序数组 a1 和 a2(均为递增序,但不保证严格单调递增),并且给定正整数 k(1≤k≤2n),求数组 a1 和 a2 归并排序后的数组里第 k 小的数值。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int solve(int *a1, int *a2, int n, int k) {
    int left1 = 0, right1 = n - 1;
    int left2 = 0, right2 = n - 1;
    while (left1 <= right1 && left2 <= right2) {
        int m1 = (left1 + right1) >> 1;
        int m2 = (left2 + right2) >> 1;
        int cnt = ①;
        if (②) {
            if (cnt < k) left1 = m1 + 1;
            else right2 = m2 - 1;
        } else {
            if (cnt < k) left2 = m2 + 1;
            else right1 = m1 - 1;
        }
    }
    if (③) {
        if (left1 == 0) {
            return a2[k - 1];
        } else {
            int x = a1[left1 - 1], ④;
            return std::max(x, y);
        }
    } else {
        if (left2 == 0) {
            return a1[k - 1];
        } else {
            int x = a2[left2 - 1], ⑤;
            return std::max(x, y);
        }
    }
}

⑤处应填( )。

共 3 分 

第39题

(容器分水)有两个容器,容器 1 的容量为为 a 升,容器 2 的容量为 b 升;同时允许下列的三种操作,分别为:

1)FILL(i):用水龙头将容器 i(i∈{1,2})灌满水;

2)DROP(i):将容器 i 的水倒进下水道;

3)POUR(i,j):将容器 i 的水倒进容器 j(完成此操作后,要么容器 j 被灌满,要么容器 i 被清空)。

求只使用上述的两个容器和三种操作,获得恰好 c 升水的最少操作数和操作序列。上述 a、b、c 均为不超过 100 的正整数,且 c≤max{a,b}。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 110;
int f[N][N];
int ans;
int a, b, c;
int init;
int dfs(int x, int y) {
    if (f[x][y] != init)
        return f[x][y];
    if (x == c || y == c)
        return f[x][y] = 0;
    f[x][y] = init - 1;
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(a, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, b) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(0, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, 0) + 1);
    int t = min(a - x, y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ①);
    t = min(x, b - y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ②);
    return f[x][y];
}
void go(int x, int y) {
    if (③)
        return;
    if (f[x][y] == dfs(a, y) + 1) {
        cout << "FILL(1)" << endl;
        go(a, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, b) + 1) {
        cout << "FILL(2)" << endl;
        go(x, b);
    } else if (f[x][y] == dfs(0, y) + 1) {
        cout << "DROP(1)" << endl;
        go(0, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, 0) + 1) {
        cout << "DROP(2)" << endl;
        go(x, 0);
    } else {
        int t = min(a - x, y);
        if (f[x][y] == ④) {
            cout << "POUR(2,1)" << endl;
            go(x + t, y - t);
        } else {
            t = min(x, b - y);
            if (f[x][y] == ⑤) {
                cout << "POUR(1,2)" << endl;
                go(x - t, y + t);
            } else
                assert(0);
        }
    }
}
int main() {
    cin >> a >> b >> c;
    ans = 1 << 30;
    memset(f, 127, sizeof f);
    init = **f;
    if ((ans = dfs(0, 0)) == init - 1)
        cout << "impossible";
    else {
        cout << ans << endl;
        go(0, 0);
    }
}

①处应填( )。

共 3 分 

第40题

(容器分水)有两个容器,容器 1 的容量为为 a 升,容器 2 的容量为 b 升;同时允许下列的三种操作,分别为:

1)FILL(i):用水龙头将容器 i(i∈{1,2})灌满水;

2)DROP(i):将容器 i 的水倒进下水道;

3)POUR(i,j):将容器 i 的水倒进容器 j(完成此操作后,要么容器 j 被灌满,要么容器 i 被清空)。

求只使用上述的两个容器和三种操作,获得恰好 c 升水的最少操作数和操作序列。上述 a、b、c 均为不超过 100 的正整数,且 c≤max{a,b}。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 110;
int f[N][N];
int ans;
int a, b, c;
int init;
int dfs(int x, int y) {
    if (f[x][y] != init)
        return f[x][y];
    if (x == c || y == c)
        return f[x][y] = 0;
    f[x][y] = init - 1;
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(a, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, b) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(0, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, 0) + 1);
    int t = min(a - x, y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ①);
    t = min(x, b - y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ②);
    return f[x][y];
}
void go(int x, int y) {
    if (③)
        return;
    if (f[x][y] == dfs(a, y) + 1) {
        cout << "FILL(1)" << endl;
        go(a, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, b) + 1) {
        cout << "FILL(2)" << endl;
        go(x, b);
    } else if (f[x][y] == dfs(0, y) + 1) {
        cout << "DROP(1)" << endl;
        go(0, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, 0) + 1) {
        cout << "DROP(2)" << endl;
        go(x, 0);
    } else {
        int t = min(a - x, y);
        if (f[x][y] == ④) {
            cout << "POUR(2,1)" << endl;
            go(x + t, y - t);
        } else {
            t = min(x, b - y);
            if (f[x][y] == ⑤) {
                cout << "POUR(1,2)" << endl;
                go(x - t, y + t);
            } else
                assert(0);
        }
    }
}
int main() {
    cin >> a >> b >> c;
    ans = 1 << 30;
    memset(f, 127, sizeof f);
    init = **f;
    if ((ans = dfs(0, 0)) == init - 1)
        cout << "impossible";
    else {
        cout << ans << endl;
        go(0, 0);
    }
}

②处应填( )。

共 3 分 

第41题

(容器分水)有两个容器,容器 1 的容量为为 a 升,容器 2 的容量为 b 升;同时允许下列的三种操作,分别为:

1)FILL(i):用水龙头将容器 i(i∈{1,2})灌满水;

2)DROP(i):将容器 i 的水倒进下水道;

3)POUR(i,j):将容器 i 的水倒进容器 j(完成此操作后,要么容器 j 被灌满,要么容器 i 被清空)。

求只使用上述的两个容器和三种操作,获得恰好 c 升水的最少操作数和操作序列。上述 a、b、c 均为不超过 100 的正整数,且 c≤max{a,b}。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 110;
int f[N][N];
int ans;
int a, b, c;
int init;
int dfs(int x, int y) {
    if (f[x][y] != init)
        return f[x][y];
    if (x == c || y == c)
        return f[x][y] = 0;
    f[x][y] = init - 1;
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(a, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, b) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(0, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, 0) + 1);
    int t = min(a - x, y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ①);
    t = min(x, b - y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ②);
    return f[x][y];
}
void go(int x, int y) {
    if (③)
        return;
    if (f[x][y] == dfs(a, y) + 1) {
        cout << "FILL(1)" << endl;
        go(a, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, b) + 1) {
        cout << "FILL(2)" << endl;
        go(x, b);
    } else if (f[x][y] == dfs(0, y) + 1) {
        cout << "DROP(1)" << endl;
        go(0, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, 0) + 1) {
        cout << "DROP(2)" << endl;
        go(x, 0);
    } else {
        int t = min(a - x, y);
        if (f[x][y] == ④) {
            cout << "POUR(2,1)" << endl;
            go(x + t, y - t);
        } else {
            t = min(x, b - y);
            if (f[x][y] == ⑤) {
                cout << "POUR(1,2)" << endl;
                go(x - t, y + t);
            } else
                assert(0);
        }
    }
}
int main() {
    cin >> a >> b >> c;
    ans = 1 << 30;
    memset(f, 127, sizeof f);
    init = **f;
    if ((ans = dfs(0, 0)) == init - 1)
        cout << "impossible";
    else {
        cout << ans << endl;
        go(0, 0);
    }
}

③处应填( )。

共 3 分 

第42题

(容器分水)有两个容器,容器 1 的容量为为 a 升,容器 2 的容量为 b 升;同时允许下列的三种操作,分别为:

1)FILL(i):用水龙头将容器 i(i∈{1,2})灌满水;

2)DROP(i):将容器 i 的水倒进下水道;

3)POUR(i,j):将容器 i 的水倒进容器 j(完成此操作后,要么容器 j 被灌满,要么容器 i 被清空)。

求只使用上述的两个容器和三种操作,获得恰好 c 升水的最少操作数和操作序列。上述 a、b、c 均为不超过 100 的正整数,且 c≤max{a,b}。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 110;
int f[N][N];
int ans;
int a, b, c;
int init;
int dfs(int x, int y) {
    if (f[x][y] != init)
        return f[x][y];
    if (x == c || y == c)
        return f[x][y] = 0;
    f[x][y] = init - 1;
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(a, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, b) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(0, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, 0) + 1);
    int t = min(a - x, y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ①);
    t = min(x, b - y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ②);
    return f[x][y];
}
void go(int x, int y) {
    if (③)
        return;
    if (f[x][y] == dfs(a, y) + 1) {
        cout << "FILL(1)" << endl;
        go(a, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, b) + 1) {
        cout << "FILL(2)" << endl;
        go(x, b);
    } else if (f[x][y] == dfs(0, y) + 1) {
        cout << "DROP(1)" << endl;
        go(0, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, 0) + 1) {
        cout << "DROP(2)" << endl;
        go(x, 0);
    } else {
        int t = min(a - x, y);
        if (f[x][y] == ④) {
            cout << "POUR(2,1)" << endl;
            go(x + t, y - t);
        } else {
            t = min(x, b - y);
            if (f[x][y] == ⑤) {
                cout << "POUR(1,2)" << endl;
                go(x - t, y + t);
            } else
                assert(0);
        }
    }
}
int main() {
    cin >> a >> b >> c;
    ans = 1 << 30;
    memset(f, 127, sizeof f);
    init = **f;
    if ((ans = dfs(0, 0)) == init - 1)
        cout << "impossible";
    else {
        cout << ans << endl;
        go(0, 0);
    }
}

④处应填( )。

共 3 分 

第43题

(容器分水)有两个容器,容器 1 的容量为为 a 升,容器 2 的容量为 b 升;同时允许下列的三种操作,分别为:

1)FILL(i):用水龙头将容器 i(i∈{1,2})灌满水;

2)DROP(i):将容器 i 的水倒进下水道;

3)POUR(i,j):将容器 i 的水倒进容器 j(完成此操作后,要么容器 j 被灌满,要么容器 i 被清空)。

求只使用上述的两个容器和三种操作,获得恰好 c 升水的最少操作数和操作序列。上述 a、b、c 均为不超过 100 的正整数,且 c≤max{a,b}。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 110;
int f[N][N];
int ans;
int a, b, c;
int init;
int dfs(int x, int y) {
    if (f[x][y] != init)
        return f[x][y];
    if (x == c || y == c)
        return f[x][y] = 0;
    f[x][y] = init - 1;
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(a, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, b) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(0, y) + 1);
    f[x][y] = min(f[x][y], dfs(x, 0) + 1);
    int t = min(a - x, y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ①);
    t = min(x, b - y);
    f[x][y] = min(f[x][y], ②);
    return f[x][y];
}
void go(int x, int y) {
    if (③)
        return;
    if (f[x][y] == dfs(a, y) + 1) {
        cout << "FILL(1)" << endl;
        go(a, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, b) + 1) {
        cout << "FILL(2)" << endl;
        go(x, b);
    } else if (f[x][y] == dfs(0, y) + 1) {
        cout << "DROP(1)" << endl;
        go(0, y);
    } else if (f[x][y] == dfs(x, 0) + 1) {
        cout << "DROP(2)" << endl;
        go(x, 0);
    } else {
        int t = min(a - x, y);
        if (f[x][y] == ④) {
            cout << "POUR(2,1)" << endl;
            go(x + t, y - t);
        } else {
            t = min(x, b - y);
            if (f[x][y] == ⑤) {
                cout << "POUR(1,2)" << endl;
                go(x - t, y + t);
            } else
                assert(0);
        }
    }
}
int main() {
    cin >> a >> b >> c;
    ans = 1 << 30;
    memset(f, 127, sizeof f);
    init = **f;
    if ((ans = dfs(0, 0)) == init - 1)
        cout << "impossible";
    else {
        cout << ans << endl;
        go(0, 0);
    }
}

⑤处应填( )。

共 3 分